Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Inici > Governació > Junta de Govern Local (JGL)

És l’òrgan de govern municipal col•legiat que te per finalitat col•laborar amb l’alcaldia en l’exercici de les seves funcions. Els seus membres són designats lliurement per l’alcalde en un nombre que no pot superar la tercera part dels regidors electes. La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l’alcaldia i el Ple Municipal en l’acord de la seva constitució.

Regulen la Junta de Govern Local els articles 23 de la LRBRL, 54 del TRLMRLC i 112 i 113 del ROF. Aquests darrers s’hi refereixen com a Comissió de Govern, que és el terme amb que era designada fins la modificació de la LRBRL de 2003.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebra sessió ordinària bimensualment, a convocatòria de l’alcalde i assistència del Secretària de la Corporació. Les seves deliberacions no són públiques, si bé de cada sessió se’n aixeca l’acta corresponent, signada per l’Alcalde i la Secretària, on hi consten els acords adoptats i que sí que te caràcter públic i consultable.

La Junta de Govern Local en el mandat 2015 - 2019 està formada per:

President: 

• L’Alcaldessa, Rosa Pou Baró

Vocals:

• Sr. Joan Baró i Viaplana

• Sr. Oscar Baró Clariana

• Sra. Laura Aloy i López