Pancarta 03
Pancarta 07
Pancarta 09
Pancarta 10
Pancarta 05
Pancarta 06
Pancarta 12
Pancarta 08
Pancarta 11
Pancarta 04
Pancarta 02
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
SERVEIS SOCIALS
Serveis Socials

Regidor: Laura Aloy

Oficina dels Serveis Socials municipals
"La Fabriqueta" (La Riera 5-9, entrada per camí ral)
08393 Caldes d'Estrac

Atenciķ al públic:
Horari: dilluns dimarts i dijous, de 9 a 13h
Atenciķ telefōnica de dilluns a divendres de 9 a 13h
Tel. 937 911 542

S'ha de concertar cita prčvia per ser atesos per algún dels professionals

infossocials@caldetes.cat


Equip dels Serveis Socials municipals

Treballadora social
Roser Colomer

Treballadora familiar:

Maite Sarmiento

Psicōloga:

Carolina Palomar 

Educadora social:

Eva Cortķn

Serveis Socials és el punt de referčncia per a tota la ciutadania per accedir al conjunt de prestacions del sistema de benestar social, comenįant per la informaciķ i la orientaciķ. La funciķ d'aquesta ārea és atendre els colˇlectius que per raons diverses necessiten una atenciķ específica, com ara sķn els infants, la gent gran, els colˇlectius d'immigrants, les persones amb discapacitats, o qualsevol tipus de persones desfavorides.

Funcionalment, la regidoria treballa donant atenciķ directa o si s'escau derivant el cas cap a centres o institucions especialitzades. Des de l'ārea també es tramiten ajuts assistencials i subvencions com es ara exempcions de taxes, beques de menjador, o es canalitzen ajuts d´altres administracions.

En els Serveis Socials es dķna una resposta integral a les necessitats personals, familiars i socials, considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenciķ, l'atenciķ, la promociķ i la inserciķ; prioritzant les accions preventives i l'enfocament comunitari de les intervencions socials.

Funcions:

 • Recepciķ i anālisi de les demandes relatives a les necessitats socials de Caldes d'Estrac
 • Informaciķ, orientaciķ i assessorament
 • Aplicaciķ del tractament de suport a persones, famílies o grups
 • Gestiķ dels serveis d'atenciķ domiciliāria i programa d'atenciķ a la dependčncia
 • Tramitaciķ i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenciķ
 • Treball social comunitari
 • Proposar i efectuar la derivaciķ als serveis socials d'atenciķ especialitzada
 • Detecciķ, prevenciķ i intervenciķ en situacions de risc social a la infāncia, d'exclusiķ social i de violčncia de gčnere
 • Servei de suport psicolōgic

Āmbits d'Actuaciķ

Treballadora social

 • Família
 • Persones amb disminuciķ
 • Persones amb dependčncia
 • Gent gran
 • Dones/Violčncia de gčnere
 • Immigraciķ
 • Habitatge


Educadora social

 • Infāncia
 • Joventut
 • Famílies


Treballadora familiar

 • Servei d´ajut a domicili


Psicōloga

 • Suport psicolōgic per  a totes aquelles persones que ho requereixin amb la prčvia valoraciķ de l´equip de Serveis Socials

Trāmits

Treballadora social

Trāmits

Objecte

Servei de teleassistčncia

És un servei d´atenciķ permanent i a distāncia per aquelles persones de que viuen soles i que per motius de salut, invalidesa o aīllament, necessiten ajuda externa en cas d´emergčncia. Aquest servei funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l´any.

Solˇlicitud de valoraciķ del grau de dependčncia

La valoraciķ de dependčncia es realitza a les persones que han presentat la solˇlicitud de dependčncia amb l´aplicaciķ dels barem de valoraciķ de la dependčncia, que permet determinar les situacions de dependčncia moderada (Grau I), dependčncia greu (Grau II) i de gran dependčncia (Grau III).

Solˇlicitud de revisiķ de reconeixement de grau i nivell de dependčncia

{Solˇlicitud de revisiķ del reconeixement del grau i nivell de dependčncia que, un cop acreditat, dona dret a beneficiar-se de diferents serveis o prestacions econōmiques que correspondran al solˇlicitant en atenciķ al seu grau i nivell de dependčncia.

PNC. Pensiķ no contributiva per jubilaciķ

Trāmit per solˇlicitar la pensiķ per jubilaciķ consistent en una prestaciķ econōmica individualitzada a favor de persones majors de 65 anys, sense recursos econōmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Prestaciķ per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats colˇlectius

Solˇlicitud d'una prestaciķ permanent per a aquelles persones que, tot i ser pensionistes de les prestacions de mort i supervivčncia del Sistema de la Seguretat Social, no poden atendre, amb els seus ingressos, les despeses prōpies del manteniments dels serveis de la llar habitual.

Prestaciķ per al manteniment de les necessitats bāsiques

Prestaciķ permanent en favor de persones més grans de 65 anys, que necessiten ajut per atendre les necessitats bāsiques que comporten una despesa essencial: manutenciķ, les derivades de l´ús de la llar, comunicaciķ i transports bāsics així com totes les que sķn imprescindibles per viure dignament.

Habitatges tutelats per a gent gran

Trāmit per solˇlicitar un ajut econōmic per permetre el seu accés a habitatges tutelats per a gent gran no finanįades amb cārrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Acolliment residencial per a la gent gran

Trāmit per solˇlicitar un ajut econōmic per permetre el seu accés a places residencials per a gent gran no finanįades amb cārrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Programes d'ajut d'atenciķ social a les persones amb discapacitat (PUA)

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residčncia habitual a Catalunya, acreditar de forma āgil i prāctica davant de terceres persones, el seu grau de discapacitat, a fi de facilitar l´accés als recursos i serveis vinculats a quč tinguin dret a l´āmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vālida per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Programa per l'adaptaciķ o l'accesibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat(PUA)

Trāmit per solˇlicitar un ajut a fons perdut destinat a possibilitar l´adaptaciķ o l´accessibilitat de l´habitatge habitual de la persona amb discapacitat i mobilitat reduīda per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal.

Estades temporals per a gent discapacitada

Trāmit per  solˇlicitar una prestaciķ econōmica per accedir a un servei d´acolliment residencial o de centre de dia, amb una estada de carācter temporal.

Servei de llar-residčncia per a persones amb disminuciķ

Trāmit per solˇlicitar serveis d´acolliment residencial de carācter temporal o permanent, adreįats a persones amb disminuciķ i que necessiten una llar, quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva.

Servei de Centre de Dia d'atenciķ especialitzada per a persones amb disminuciķ

Trāmit per solˇlicitar els serveis d´acolliment diürn en un centre especialitzat que presten atenciķ a persones amb greus disminucions.

Prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a pesones amb problemātica social derivada de la malaltia mental

Trāmit per solˇlicitar l´atorgament d´una ajut econōmic, que li permeti accedir a una plaįa d´habitatge amb serveis comuns per a persones amb problemātica social derivada de malaltia mental, en qualsevol de les seves dues modalitats, (llar residčncia i llar amb suport) no finanįada amb fons públics.

Prestaciķ pel manteniment de les necessitats bāsiques

Prestaciķ permanent en favor de persones amb una discapacitat no inferior al 65%, que necessiten ajut per atendre les necessitats bāsiques que comporten una despesa essencial: manutenciķ, les derivades de l´ús de la llar, comunicaciķ i transports bāsics així com totes les que sķn imprescindibles per viure dignament.

Ajut econōmic de mesures de protecciķ integral contra la violčncia de gčnere

Ajut econōmic a les dones víctimes de violčncia de gčnere amb un determinat nivell de renda i de les quals es presumeixi que, a causa de la seva edat, falta de preparaciķ general o especialitzada i circumstāncies socials, tinguin especials dificultats per obtenir un lloc de treball.

Estades de temps lliure per a dones amb filles i/ o fills exclusivaments a cārrec seu, residents al territori catalā

L´ajut consisteix en la distribuciķ de 224 places entre les dones i les filles i/o els fills que les acompanyin en un hotel situat a una localitat de la costa catalana. En concret es tracta de l´allotjament en rčgim de pensiķ completa, inclosos els trasllats d´anada i tornada des del punt de sortida establert, etc.

Programa de retorn voluntari

Ofereix ajut econōmic a aquelles persones estrangeres immigrades, en situaciķ de vulnerabilitat, que desitgen retornar al seu país d´origen perquč ha fracassat el seu projecte migratori.

Informe d'arrelament social

Solˇlicitud per tramitar l´autoritzaciķ de residčncia temporal per aquelles persones estrangeres extracomunitāries, empadronades i residents al municipi, que puguin acreditar haver viscut durant 3 anys a l´Estat, anteriors al moment de la solˇlicitud, i disposar de mitjans de vida.

Renda bāsica d'emancipaciķ

Ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivčncia que tenen ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l´habitatge pot situar en una situaciķ de vulnerabilitat.

Ajuts personalitzats a l'allotjament

Sķn ajuts per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d´amortitzaciķ hipotecāria. S´atorguen per atendre situacions especials.

Solˇlicitud de subvenciķ del 40% de la taxa de la brossa municipal

Ajut econōmic per aquelles persones pensionistes o famílies nombroses, en que els ingressos de la unitat familiar de convivčncia no superin el barem econōmic establert.


Educadora social

Trāmits

Objecte

Beca per a llibres i material escolar

Bonificaciķ d´un percentatge en el cost de les despeses d´escolaritzaciķ en funciķ de la situaciķ econōmica i social de la família. Sotmesa a convocatōria anual.

Solˇlicitud de títol de família monoparental

Trāmit per a solˇlicitar el reconeixement de condiciķ de família monoparental.

Solˇlicitud de títol de família nombrosa

Solˇlicitud del reconeixement de la condiciķ de família nombrosa que a Catalunya, que dķna dret a la possessiķ d´un carnet familiar per a cada un dels membres beneficiaris, el qual permet gaudir d´una sčrie d´avantatges davant diverses institucions, entitats, establiments comercials, etc.

Prestaciķ econōmica de carācter universal per a infant a cārrec (0-3/0-6 anys)

Prestaciķ econōmica per a totes les famílies amb infants menors de 3 anys i a les famílies nombroses o famílies monoparentals amb infants menors de 6 anys.

Assignaciķ econōmica per naixement o adopciķ d´un tercer o successius fills

Prestaciķ que consisteix en un pagament únic per aquelles famílies que tinguin 2 o més fills i sempre que la família no superi el barem econōmic establert.

Beques menjador escolar

Bonificaciķ d´un percentatge en el cost del menjador escolar en funciķ de la situaciķ econōmica i social de la família.
Sotmesa a convocatōria anual.


Comuns

Trāmits

Objecte

Servei d'Atenciķ Domiciliāria

És un conjunt d´activitats, realitzades per la Treballadora Familiar, que tenen per objecte donar resposta de manera organitzada, coordinant accions que es fan a la llar dels usuaris, per proporcionar atencions personals, atencions de carācter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca d´autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemātiques familiars especials, des d´una vessant preventiva, assistencial i educativa.

Campanya d'aliments

Projecte que ofereix un suport alimentari puntual a aquelles persones i/o famílies que, empadronades i residint al municipi, es trobin en situacions de dificultat econōmica.

Reconeixement del grau de disminuciķ

Trāmit per solˇlicitar el reconeixement del grau de disminuciķ que dona dret a beneficiar-se de diferents prestacions i recursos del Departament de Benestar i Família.

revisiķ grau de disminuciķ

Trāmit perquč les persones que tinguin reconegut el grau de disminuciķ puguin solˇlicitar la seva revisiķ sempre i quan hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva obtenciķ o bé quan s´hagi produīt un canvi en el seu estat de salut motivat per una causa sobrevinguda i degudament justificada.

Informaciķ publicada el 24 de marį de 2010

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaįa de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05