Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 07
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
SERVEIS SOCIALS
Serveis Socials

Regidor: Laura Aloy

Oficina dels Serveis Socials municipals
"La Fabriqueta" (La Riera 5-9, entrada per camí ral)
08393 Caldes d'Estrac

Atenció al públic:
Horari: dilluns dimarts i dijous, de 9 a 13h
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 a 13h
Tel. 937 911 542

S'ha de concertar cita prèvia per ser atesos per algún dels professionals

infossocials@caldetes.cat


Equip dels Serveis Socials municipals

Treballadora social
Roser Colomer

Treballadora familiar:

Maite Sarmiento

Psicòloga:

Carolina Palomar 

Educadora social:

Eva Cortón

Serveis Socials és el punt de referència per a tota la ciutadania per accedir al conjunt de prestacions del sistema de benestar social, començant per la informació i la orientació. La funció d'aquesta àrea és atendre els col·lectius que per raons diverses necessiten una atenció específica, com ara són els infants, la gent gran, els col·lectius d'immigrants, les persones amb discapacitats, o qualsevol tipus de persones desfavorides.

Funcionalment, la regidoria treballa donant atenció directa o si s'escau derivant el cas cap a centres o institucions especialitzades. Des de l'àrea també es tramiten ajuts assistencials i subvencions com es ara exempcions de taxes, beques de menjador, o es canalitzen ajuts d´altres administracions.

En els Serveis Socials es dóna una resposta integral a les necessitats personals, familiars i socials, considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció, la promoció i la inserció; prioritzant les accions preventives i l'enfocament comunitari de les intervencions socials.

Funcions:

 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de Caldes d'Estrac
 • Informació, orientació i assessorament
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i programa d'atenció a la dependència
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció
 • Treball social comunitari
 • Proposar i efectuar la derivació als serveis socials d'atenció especialitzada
 • Detecció, prevenció i intervenció en situacions de risc social a la infància, d'exclusió social i de violència de gènere
 • Servei de suport psicològic

Àmbits d'Actuació

Treballadora social

 • Família
 • Persones amb disminució
 • Persones amb dependència
 • Gent gran
 • Dones/Violència de gènere
 • Immigració
 • Habitatge


Educadora social

 • Infància
 • Joventut
 • Famílies


Treballadora familiar

 • Servei d´ajut a domicili


Psicòloga

 • Suport psicològic per  a totes aquelles persones que ho requereixin amb la prèvia valoració de l´equip de Serveis Socials

Tràmits

Treballadora social

Tràmits

Objecte

Servei de teleassistència

És un servei d´atenció permanent i a distància per aquelles persones de que viuen soles i que per motius de salut, invalidesa o aïllament, necessiten ajuda externa en cas d´emergència. Aquest servei funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l´any.

Sol·licitud de valoració del grau de dependència

La valoració de dependència es realitza a les persones que han presentat la sol·licitud de dependència amb l´aplicació dels barem de valoració de la dependència, que permet determinar les situacions de dependència moderada (Grau I), dependència greu (Grau II) i de gran dependència (Grau III).

Sol·licitud de revisió de reconeixement de grau i nivell de dependència

{Sol·licitud de revisió del reconeixement del grau i nivell de dependència que, un cop acreditat, dona dret a beneficiar-se de diferents serveis o prestacions econòmiques que correspondran al sol·licitant en atenció al seu grau i nivell de dependència.

PNC. Pensió no contributiva per jubilació

Tràmit per sol·licitar la pensió per jubilació consistent en una prestació econòmica individualitzada a favor de persones majors de 65 anys, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

Sol·licitud d'una prestació permanent per a aquelles persones que, tot i ser pensionistes de les prestacions de mort i supervivència del Sistema de la Seguretat Social, no poden atendre, amb els seus ingressos, les despeses pròpies del manteniments dels serveis de la llar habitual.

Prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques

Prestació permanent en favor de persones més grans de 65 anys, que necessiten ajut per atendre les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial: manutenció, les derivades de l´ús de la llar, comunicació i transports bàsics així com totes les que són imprescindibles per viure dignament.

Habitatges tutelats per a gent gran

Tràmit per sol·licitar un ajut econòmic per permetre el seu accés a habitatges tutelats per a gent gran no finançades amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Acolliment residencial per a la gent gran

Tràmit per sol·licitar un ajut econòmic per permetre el seu accés a places residencials per a gent gran no finançades amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Programes d'ajut d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica davant de terceres persones, el seu grau de discapacitat, a fi de facilitar l´accés als recursos i serveis vinculats a què tinguin dret a l´àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vàlida per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Programa per l'adaptació o l'accesibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat(PUA)

Tràmit per sol·licitar un ajut a fons perdut destinat a possibilitar l´adaptació o l´accessibilitat de l´habitatge habitual de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal.

Estades temporals per a gent discapacitada

Tràmit per  sol·licitar una prestació econòmica per accedir a un servei d´acolliment residencial o de centre de dia, amb una estada de caràcter temporal.

Servei de llar-residència per a persones amb disminució

Tràmit per sol·licitar serveis d´acolliment residencial de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb disminució i que necessiten una llar, quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva.

Servei de Centre de Dia d'atenció especialitzada per a persones amb disminució

Tràmit per sol·licitar els serveis d´acolliment diürn en un centre especialitzat que presten atenció a persones amb greus disminucions.

Prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a pesones amb problemàtica social derivada de la malaltia mental

Tràmit per sol·licitar l´atorgament d´una ajut econòmic, que li permeti accedir a una plaça d´habitatge amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, en qualsevol de les seves dues modalitats, (llar residència i llar amb suport) no finançada amb fons públics.

Prestació pel manteniment de les necessitats bàsiques

Prestació permanent en favor de persones amb una discapacitat no inferior al 65%, que necessiten ajut per atendre les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial: manutenció, les derivades de l´ús de la llar, comunicació i transports bàsics així com totes les que són imprescindibles per viure dignament.

Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Ajut econòmic a les dones víctimes de violència de gènere amb un determinat nivell de renda i de les quals es presumeixi que, a causa de la seva edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, tinguin especials dificultats per obtenir un lloc de treball.

Estades de temps lliure per a dones amb filles i/ o fills exclusivaments a càrrec seu, residents al territori català

L´ajut consisteix en la distribució de 224 places entre les dones i les filles i/o els fills que les acompanyin en un hotel situat a una localitat de la costa catalana. En concret es tracta de l´allotjament en règim de pensió completa, inclosos els trasllats d´anada i tornada des del punt de sortida establert, etc.

Programa de retorn voluntari

Ofereix ajut econòmic a aquelles persones estrangeres immigrades, en situació de vulnerabilitat, que desitgen retornar al seu país d´origen perquè ha fracassat el seu projecte migratori.

Informe d'arrelament social

Sol·licitud per tramitar l´autorització de residència temporal per aquelles persones estrangeres extracomunitàries, empadronades i residents al municipi, que puguin acreditar haver viscut durant 3 anys a l´Estat, anteriors al moment de la sol·licitud, i disposar de mitjans de vida.

Renda bàsica d'emancipació

Ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tenen ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l´habitatge pot situar en una situació de vulnerabilitat.

Ajuts personalitzats a l'allotjament

Són ajuts per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d´amortització hipotecària. S´atorguen per atendre situacions especials.

Sol·licitud de subvenció del 40% de la taxa de la brossa municipal

Ajut econòmic per aquelles persones pensionistes o famílies nombroses, en que els ingressos de la unitat familiar de convivència no superin el barem econòmic establert.


Educadora social

Tràmits

Objecte

Beca per a llibres i material escolar

Bonificació d´un percentatge en el cost de les despeses d´escolarització en funció de la situació econòmica i social de la família. Sotmesa a convocatòria anual.

Sol·licitud de títol de família monoparental

Tràmit per a sol·licitar el reconeixement de condició de família monoparental.

Sol·licitud de títol de família nombrosa

Sol·licitud del reconeixement de la condició de família nombrosa que a Catalunya, que dóna dret a la possessió d´un carnet familiar per a cada un dels membres beneficiaris, el qual permet gaudir d´una sèrie d´avantatges davant diverses institucions, entitats, establiments comercials, etc.

Prestació econòmica de caràcter universal per a infant a càrrec (0-3/0-6 anys)

Prestació econòmica per a totes les famílies amb infants menors de 3 anys i a les famílies nombroses o famílies monoparentals amb infants menors de 6 anys.

Assignació econòmica per naixement o adopció d´un tercer o successius fills

Prestació que consisteix en un pagament únic per aquelles famílies que tinguin 2 o més fills i sempre que la família no superi el barem econòmic establert.

Beques menjador escolar

Bonificació d´un percentatge en el cost del menjador escolar en funció de la situació econòmica i social de la família.
Sotmesa a convocatòria anual.


Comuns

Tràmits

Objecte

Servei d'Atenció Domiciliària

És un conjunt d´activitats, realitzades per la Treballadora Familiar, que tenen per objecte donar resposta de manera organitzada, coordinant accions que es fan a la llar dels usuaris, per proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca d´autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, des d´una vessant preventiva, assistencial i educativa.

Campanya d'aliments

Projecte que ofereix un suport alimentari puntual a aquelles persones i/o famílies que, empadronades i residint al municipi, es trobin en situacions de dificultat econòmica.

Reconeixement del grau de disminució

Tràmit per sol·licitar el reconeixement del grau de disminució que dona dret a beneficiar-se de diferents prestacions i recursos del Departament de Benestar i Família.

revisió grau de disminució

Tràmit perquè les persones que tinguin reconegut el grau de disminució puguin sol·licitar la seva revisió sempre i quan hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva obtenció o bé quan s´hagi produït un canvi en el seu estat de salut motivat per una causa sobrevinguda i degudament justificada.

Informació publicada el 24 de març de 2010

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05