Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Inici > Ajuntament > Retribucions econòmiques dels regidors electes de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

El Ple Ordinari de l'Ajuntament de Caldes celebrat el 21 de març va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC i del PSC i l'abstenció de CDC, la modificació de l'acord adoptat pel ple del 22 de febrer referent a determinar els membres que exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial.

D’aquesta manera, s’ha establert que la dedicació parcial del primer tinent d'alcalde, Joan Baró, passi del 50%  a ser del 75%, amb la mateixa retribució econòmica de 20.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d'igual quantia, donant-lo d'alta en el règim de la Seguretat Social.

Així mateix, el darrer ple del 21 de març va aprovar incorporar a partir del mes d'abril a la regidora Laura Aloy dins els regidors amb dedicació parcial. Aloy exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 75% per ostentar delegacions de l'Alcaldia i percebrà una retribució anual bruta de 20.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d'igual quantia, i donant-la d'alta en el règim de la Seguretat Social.

Durant el transcurs del ple, també es van aprovar, amb els vots favorables d'ERC i del PSC i l'abstenció de CDC, les retribucions per assistència a les sessions plenàries i a les Juntes de Govern Local. S’ha establert que els membres de la Corporació que no ostentin dedicació rebran 150 euros per cada assistència efectiva al Ple Municipal, amb un màxim de 6 sessions anuals, establint un import màxim de 900 euros anuals amb independència del nombre de sessions que celebri el Ple Municipal. Respecte a les Juntes de Govern Local, s'estableix que cada regidor rebrà 250 euros per assistència efectiva, amb un màxim de 24 sessions anuals per regidor. Cal esmentar que fins al moment les Juntes de Govern Local es retribuïen amb 300 euros i l’actual govern ha rebaixat la quantia a 250 euros.
Finalment també es va establir que cada grup polític disposarà d’una dotació de 500 euros a l’any per cada regidor que els integri.


Amb aquestes modificacions queden definides les retribucions econòmiques dels càrrecs electes del nou govern que suposen un cost total lleugerament per sota del govern sortint, abans el cost total era de 94.600 euros i ara queda en 94.200 euros. Les retribucions es resumeixen de la següent manera:


Periodicitat


Import


Regidors


Total anual per cada regidor


Total anual de tots els regidors


Noms dels regidors


Assistències a juntes de govern

(màxim. 24 a l'any)


Quinzenal

250€

3

6.000€

18.000€

Miquel González

David Salvà

Òscar Baró


Dedicació parcial

(75 %)


Anual

20.000€

2

20.000€

40.000€

Joan Baró

Laura Aloy


Dedicació parcial

(75 %)


Anual

29.000€

1

29.000€

29.000€
Rosa Pou


Assistències a plens

(màxim 6 a l'any)


Bimensual

150€

8

900€

7.200€

Miquel González

David Salvà

Òscar Baró

Àngel Russiñol

Marcos Blázquez

Elisabeth Segura

Mónica Serrra

Joaquím Arnó

94.200€