Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Convocatòria oberta fins al 31 de març

reduccio_taxes_residusSegons l'article 5.1 de l'ordenança fiscal Núm.22 de taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac informa que podràn gaudir d'una reducció del 40% aquells contribuents que figurin en el padró d'habitants que acreditin que els ingressos de la unitat familiar no superen l'import del salari mínim interprofessional.

L'Organisme de Gestió Tributària, estudiarà i resoldrà les demandes. En cas d'aprovació es procedirà a emetre el cost de la taxa de la brossa amb la reducció del 40% ja inclosa.

Les sol.licituds s'han de presentar per instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà acompanyada de la documentació pertinent fins al 31 de març.
Més informació

Requisits i procés [+]

Informació publicada l'11 de gener de 2018