Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Les sol·licituds es podran presentar fins al 13 de juliol al Registre Municipal d'Entrada de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Amb l’objectiu de promocionar els establiments de restauració del municipi i fer-los partícips a les activitats programades, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac els ofereix la gestió dels bars dels dies els dies 8 i 9 de setembre de la Festa Major

El valor econòmic de la llicència serà de 250,00€ per a cadascun dels dies en què es gestioni el servei de bar de Festa Major. El beneficiari de l’autorització haurà de satisfer aquest import com a màxim abans de la data de començament de la Festa Major 2018, en el compte corrent que l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac designi. L’import ingressat es destinarà a ampliar la partida pressupostària “Actes i Festes” del pressupost municipal vigent per tal de potenciar les activitats culturals al municipi.

Podran sol·licitar la llicència totes aquelles persones físiques i jurídiques que gestionin un servei de restauració al municipi de Caldes d’Estrac i aportin sol·licitud al Registre Municipal d’Entrada de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, acompanyada de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries que corresponguin, així com altra documentació especificada a l’anunci. El termini per a la presentació de sol·licituds s’estendrà des de la publicació de l’anunci fruit d’aquesta resolució fins el dia 13 de juliol.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.


Consulta el decret [+]:

Licitació_festa_major_2018

Licitació_festa_major_2018

Fitxer: DECRETO_2018_0178__403.270618__Licitacio_Bar_Festa_Major_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 546,85 kB

Informació publicada el 28 de juny de 2018