Ajuntament de
Caldes d'Estrac
El passat 19 d'octubre a les 9 del matí es va celebrar el ple extraordinari que tenia com a objectiu l'aprovació de modificació de determinades ordenances municipals amb aplicació al 2019

El ple es va inciar excusant l’absència per motius laborals i personals dels regidors del PdCat i un regidor d’ERC. 

En primer lloc, el ple va aprovar per 4 vots a favor (3 ERC, 1 PSC) la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció, i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal per la qual s’actualitza la normativa de protecció de dades.

Tot seguit, es va aprovar també per unanimitat la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Es tracta d'una petita modificació de forma per a actualitzar el nom del Ministeri d’Hisenda.

Després, es va aprovar per 4 vots a favor la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (VEHICLES). Aquesta modificació inclou certes bonificacions de diferents porcentatges en funció del tipus de vehicle que es disposen de la següent manera:

- 100% vehicles històrics

- 100 % vehicles de més de 25 anys que acreditin un bon estat de conservació i el seu interés com a “clàssic”.

- 75 % vehicles elèctrics (els 100% elèctrics)

- 25 % vehicles híbrids

També es va aprovar per unanimitat la Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (PLUSVÀLUA). En aquest sentit, estaran excents d’aquest impost els casos on el contribuent acrediti la inexistència d'increment de valor, i l’Administració no pugui demostrar el contrari. També, s’afegeix una comprovació de les autoliquidacions.

Per últim, el ple de l'Ajuntament va aprovar la Modificació de l’Ordenança Fiscal sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). D’aquesta manera, s’ha actualitzat l’import del mòdul bàsic del COAC, fixat per aquest Col·legi d'Arquitectes en 482,00 EUR/m².

El govern anuncia que la modificació de l’impost sobre béns i inmobles (IBI) s’aprovarà properament en ple, abans de que acabi l’any.

Informació publicada el 31 d'octubre de 2018