Ajuntament de
Caldes d'Estrac

foto_ple_pressupostosEn el ple del 19 de desembre de 2019, el regidor d’Hisenda, Òscar Baró va presentar el pressupost del 2019, que va ser aprovat amb els vots a favor de 3 regidors d’ERC i 2 del PSC i els vots en contra dels 4 regidors del PDeCat. L’import del pressupost, tant d’ingressos com de despeses, és de 4.788.875€. 


Durant el ple, es va explicar que el pressupost acompleix amb tots els requisits legalment exigibles per la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Les despeses previstes al 2019 suposen un decrement del 10% sobre les pressupostades el 2018 i, segons Òscar Baró, el pressupost contempla una consignació suficient per atendre les obligacions compromeses per l’Ajuntament per a l’any 2019 i per donar compliment als projectes i programes previstos pel següent exercici.

Pel que fa als ingressos del pressupost 2019, el regidor Òscar Baró, va explicar que el principal ingrés corrent de l’Ajuntament prové de la recaptació del impost de Béns i Immobles i que queda xifrat en 1.620.000 euros. Aquesta xifra suposa un increment de 21.500 euros respecte el 2018, degut a l'actualització dels valors cadastrals que fa el Ministeri d'Hisenda de l'Estat Espanyol, malgrat la variació en el tipus impositiu a la baixa que passa del 0,78 % al 0,76%. En aquest sentit, també dins l'Àrea d'Hisenda, es va aprovar per unanimitat la modificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). El govern municipal preveu la rebaixa del tipus de gravamen per esmorteir la pujada del valor cadastral del 3% prevista actualment per part de l’Estat Espanyol. En aquest sentit, amb la rebaixa de l’IBI, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac te la intenció d'esmorteir l’increment del valor cadastral fent que el rebut del contribuent quedi pràcticament com el de l’any passat (+0,3%). 

 

El regidor d'Hisenda, Òscar Baró, va mencionar també que, a diferència de l'any passat, no s’han inclós al pressupost uns ingressos extraordinaris provinents de la futura venda de l'Hotel Colon ni la venta de cap terreny municipal, cosa que fa decrèixer els ingressos en el 10%, i que es tradueix de la mateixa manera en la reducció de la despesa prevista.


Davant del requeriment del cap de l'oposició, Joaquim Arnó, del fet que l'any anterior la oposició ja havia apuntat de la necessitat de treure aquests ingressos del pressupost perquè no eren garantits, Baró a argumentar que enguany no ha estat necessari incloure aquests ingresos perquè l'escenari de finançament es diferent al de l'any anterior. "Això és així perquè enguany s’ha aconseguit reduir l'endeutament per sota del 75%, que és el límiti que la llei permet perquè es pugui fer ús del romanent de tresoreria", va dir el regidor d'Hisenda. Concretament, Baró preveu situar l’endeutament al voltant del 60% abans de que acabi el 2018.

 

Òscar Baró va explicar els programes d’inversió previstos a realitzar durant l’exercici econòmic de 2018 tot incloent els projectes que el govern té la voluntat de portar a terme. Aquestes inversions es xifren en 280.000 euros i es preveuen amb un finançament de 175.000 euros de subvencions de la Diputació, i 105.000 euros amb un crèdit a interés 0% que ofereix la mateixa Diputació.

Les inversios previstes més destacables son: millores al Parc de Can Muntanyà (65.000) i en l'enllumenat públic (25.500), en integració informàtica (22.000), arranjaments en la via pública i edificis (36.000), millores en el mur pujada de Sant Pere Avanto (35.000), reformes de millora en els equipaments de servei socials (9.000) i Casal de Joves (10.000), arranjament varanes de l'Escola Sagrada Família (10.000), renovació de les màquines de zona blava (45.000), millores en la vídeo-vigilànica (10.000) i renovació de cadires per a actes municipals (7.000).

El regidor va explicar el porcentatge del pressupost que es preveu dedicar a cada regidoria indicant que l’equip de govern seguirà treballant d’igual o millor manera per la prestació dels serveis en totes les àrees. Així, Baró va recordar que en l’àrea d’Hisenda s'haurà de dedicar 586.867 euros al pagament dels prèstecs a llarg termini (per les plaques fotovoltàiques i el pla de pagament a proveïdors, compromisos adquirits durant el govern anterior). 

Baró va finalitzar la seva intervenció amb dues dades: La primera, el deute de l'Ajuntament que el govern del PdCat va deixar a finals del 2015 de 99,5% i que ara calcula que a finals d’aquest any se situarà en el 60%. La segona, el periode de pagament a proveïdors de 33 dies recordant que era de 100 dies a finals del 2015 i que ara està per sota dels 30 dies que exigeixa la llei.

Joaquim Arnó, cap de l'oposició, va donar diverses raons pel vot en contra del PDeCat als pressupostos del 2019. El grup municipal del PDeCat va mostrar el seu desacord en les prioritats de la despesa del pressupost.

El ple va continuar, dins l'Àrea d'Urbanisme, amb l'aprovació del compromís de donar continuïtat als treballs de completar el POUM a Caldes d'Estrac per 5 vots a favor (ERC i PSC) i 3 vots en contra (PDeCat).

En l'Àrea de Via Pública es va aprovar per unanimitat l'aprovació del pla Cívil de Protecció DUPROCIM, Document Únic de Protecció Municipal.

Finalment, dins l'Àrea de Joventut es va aprovar per unanimitat la modificació dels Estatus del Consell Escolar Municipal.

Amb caràcter d'urgència, es van presentar dos punts abans que acabés el ple. El primer, que va ser aprovat per unanimitat, va ser la presentació a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justicia del Jutge de Pau el Sr. Antonio Martínez Martínez.

El segon punt, que es va aprovar per 5 vots a favor (3 d'ERC i 2 del PDeCat) i 3 en contra (2 del PSC i 1 del PDeCat), es tracta de la Moció presentada per ERC de Caldes que deriva, al seu torn, de la proposta d'ANC de Caldes de penjar una placa commemorativa de l'1-Octubre a la Sala Cultural del Consistori. Aquesta placa dirà: "1 d'Octubre de 2017. Aquí vam votar, aquí vam guanyar".

El ple va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Informació publicada el 19 de desembre de 2018