Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
L´Ajuntament aprova la liquidació del pressupost 2019 amb un rati d'endeutament del 47%
El romanent de tresoreria queda situat en 792.921,48 euros i es redueix l'endeutament a llarg termini en 394.196 euros

Un dels punts del ple del passat 27 d’abril va ser donar compte de la liquidació econòmica de l'Ajuntament corresponent a  l´exercici 2019.

A continuació, el regidor d´Hisenda, Òscar Baró, va presentar les dades de com s´ha acabat executant el pressupost i la evolució dels paràmetres econòmics més destacables.

Els drets liquidats (obligacions d'ingrés per part d'un tercer) han estat de 4.975.343,13 euros , i les obligacions reconegudes (Crèdit exigible contra l'Entitat derivat d'una despesa autoritzada, compromesa i executada) han sumat  4.988.374,54 euros. El resultat pressupostari ajustat ha quedat en 417.191,20 euros.

resultat pressupostari

Segons el regidor, l´ estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) ha resultat en 786.992,00 euros, i l’estalvi net ha estat de 297.037,14 euros.

Òscar Baró també va donar la dada que el romanent de tresoreria per a despeses generals (excedent de liquiditat a curt termini) ha quedat situat en 792.921,48 euros. El romanent previ és de 1.443.835,27 euros, i el romanent ajustat se situa en 600.604,28 euros. El regidor també va destacar que hi ha un saldo de dubtós cobrament de 628.807,36 euros.

En els gràfics adjunts facilitats per la regidoria d´Hisenda, es pot veure l’ evolució d´aquests dos últims paràmetres, del 2004 al 2019, així com també l’evolució del drets i les obligacions reconegudes en les diferents liquidacions anuals.

liquidacions-estalvi

historic

Òscar Baró també va destacar que l´endeutament a llarg termini (LL/T) s´ha vist reduït fins als 2.173.498,00 euros, resultant el rati d´endeutament del 0,47 %, recordant que a finals del 2015 era de 4.174.966,27 euros i d’un 99,3%.  Es pot veure la evolució de l´endeutament en imports i percentatges en els gràfics adjunts facilitats des de l´àrea d´Hisenda. El regidor d´Hisenda va afegir que al 2019 van reduir l’endeutament a llarg termini en 394.196 euros.

endeutament

Cal explicar els pics d´endeutament al 2009 i al 2012 per dos crèdits a llarg termini:  un demanat al 2009 de 2 milions d´euros per pagar la central fotovoltaica del pàrquing de les plaques (s´acabarà de pagar al 2024), i l´altre de 1.823.706,62 euros  demanat al 2012 per a poder pagar un deute acumulat amb proveïdors de l´Ajuntament per productes i serveis (s´acabarà de pagar al 2022). Per això també s´expliquen els pics de drets liquidats aquests mateixos anys.

Una altre punt del ple en el qual es va donar compte d’aquesta liquidació va ser l’aprovació de crèdits extrajudicials per al 2020, que són per valor de 192.077,20 euros. 

D´altra banda, el regidor d´Hisenda va destacar la reducció del deute amb proveïdors i administracions públiques (“Creditors”) del 55,1% respecte a principis del 2016 (579.979,23 euros).

Al seu torn Joaquim Arnò, en nom de Junts per Caldes, va replicar que en realitat l’exercici del 2019 ha tancat en negatiu, concretament -13.031,41. Junts per Caldes considera que hi han factures que s’estan passant al proper any per valor de 192.077,20 euros que no s’han pogut assumir dins els pressupost de l’any en curs, i que s’arrossegaran per aquest 2020. D’altra banda,  Albert Batlle, portaveu de GdE, va explicar que no disposaven d’elements suficients per fer una valoració correcta de la liquidació, ja que en incorporar-se al consistori més tard no van participar en el pressupost.

Notícies relacionades: 
Informació publicada el 5 de maig de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05