Pancarta 02
Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
Ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme – curs 2020-2021
Les sol•licituds es podran lliurar fins al 31 de juliol


200723_Cartell_informatiu_20_21.jpgUs informem que des de la Àrea d’ Acció Social de l’Ajuntament de caldes d’Estrac s’ha obert la convocatòria per lliurar les sol•licituds pels d’ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme per al curs 2020-2021 adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil, escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

Període de recollida de les sol•licituds: del 22 al 31 de juliol de 2020

• Punts de presentació de sol•licituds i documentació que s’acompanyi:

- Àrea d’Acció Social i Ocupació de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, situada a l’equipament La Fabriqueta, al carrer Riera, 5-9 de Caldes d’Estrac, els dilluns, dimarts i dijous, de 09h a 13h
- Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la Plaça de la Vila, s/n -planta baixa-, els dilluns i dimecres, de 09h a 14h.
- A través de la seu electrònica d’aquest Ajuntament.


DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A TOTES LES PETICIONS:

Sol•licitud model CCM1. No es tramitaran sol•licituds que no estiguin signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

En el cas del sol•licitant, s’haurà d’informar de l’IDALU*.
*(IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas que la família no el conegui, pot demanar-lo al centre educatiu.

DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne beneficiari, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin en el volant de convivència. En el cas que l’alumne no en disposi: certificat de naixement o llibre de família.
Als efectes del creuament amb l’AEAT, el Passaport no és vàlid.

En els casos en els quals ni el beneficiari de l’ajut ni cap altre membre de la unitat familiar no disposin d’un DNI o NIE, s’haurà d’especificar el país d’origen de la persona beneficiària de l’ajut en el model CCM1 i a efectes d’informació a l’AEAT. Així mateix, només es podran valorar aquells casos que els Serveis Socials municipals informin que són unitats familiars en seguiment de serveis socials i en situació de risc o alt risc.

Els ciutadans de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa estan obligats a sol•licitar la seva inscripció al Registre Central d’Estrangers quan vulguin residir més de tres mesos a Espanya.

• Volant/certificat de convivència actual o en cas de no presentar-lo el sol•licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol•licitud per tal que els Consells Comarcals, l’Ajuntament o el Departament d’Educació, o qualsevol administració que ho necessiti, pugui obtenir les dades que consten al Padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit.

• Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2019:


Es recomana que els sol•licitants realitzin la DECLARACIÓ DE LA RENDA.

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia:

No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.

Contributives:
- De prestacions econòmiques d’urgència social, declarades per administracions públiques.
- De l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: subvenció en concepte de lloguer a arrendataris.

En la resta de situacions no previstes anteriorment, que no es pugui obtenir informació del nivell de renda familiar a través de l’AEAT o d’altres organismes competents, el nivell de renda es podrà requerir mitjançant la vida laboral, nòmines, contractes... dels membres de la unitat familiar (per a justificar la manca d’ingressos).

Les persones que percebin la Renda Garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.

Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació. Es podrà sol•licitar informació, com la vida laboral actualitzada emesa per la Seguretat Social, contractes o certificats d’ajuts, tots actualitzats a la data de la sol•licitud de l’ajut.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA SITUACIÓ FAMILIAR QUE S’HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT: (punts extres sempre que es compleixi, primer de tot, el criteri econòmic)

- Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
- Quan el Departament d’Educació determini obligatòriament el centre d’escolarització del menor, i la distància en vehicle del domicili al centre escolar sigui de més de 3 km o que el desplaçament tingui una durada superior a 25 min., i no disposi de transport gratuït.
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com, per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
- Conveni, sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.


Documentació complementària de la situació familiar que NO s’ha de presentar: (punts extres sempre que es compleixi, primer de tot, el criteri econòmic)

- Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
- Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
- Discapacitat de l’alumne o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts de lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Més informació

Model de sol·licitud en català [+]

Model de sol·licitud en castellà [+]

Informació publicada el 23 de juliol de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05