Pancarta 07
Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
El ple ordinari del 27 de juliol aprova una modificació de crèdit, el padró municipal i les delegacions i avocacions de competències a la Diputació de Barcelona
Durant la sessió, celebrada via telemàtica i retransmesa en directe, també es van debatre la moció de GdE sobre el pla de mobilitat del Maresme, les mocions de Junts per Caldes sobre els CAPs i CUAPs, i sobre els romanents municipals, i la moció d´ERC per exigir el pagament immediat dels ERTO.

ARXIUS/2020/Ajuntament/ple/200727_ple_ord

El dilluns 27 de juliol va tenir lloc la celebració de la sessió plenària ordinària que es va iniciar a les 20h per via telemàtica en coherència amb les mesures de contenció de la COVID-19 i es va poder seguir en directe a travès del canal youtube.

Seguint l’ordre del dia, en primer lloc es va debatre l’aprovació de l’acta del 25 de maig que finalment va quedar pendent d’aprovació fins al proper ple per petició de Junts per Caldes.

El segon punt va tractar la modificació de crèdit número 008/2020. Tal i com va explicar el regidor d’Hisenda, Òscar Baró, tenint en compte que la reparació del sostre del pavelló s’ha fet amb un pressupost més baix del previst, la proposta és derivar el pressupost sobrant a la reparació del mur de l’escola bressol amb un import de 8.365,35 euros, d’una banda, i de l’altra, a la millora de camins municipals amb un import de 849,01 euros (aquesta darrera partida ja tenia assignat 3.000 euros, per tant se li assignaria un total de 3.849,01 euros). La proposta de modificació va quedar aprovada per nou vots a favor dels grups d’ERC, PSC i GdE, i dues abstencions de Junts per Caldes, que van explicar que s’abstenien en tractar-se de gestions pròpies de l’equip de govern.

En el tercer punt es va aprovar per unanimitat el Padró Municipal d’Habitants amb les dades aportades per l’INE, segons la qual hi ha un total de 3.021 persones empadronades; 1443 homes i 1578 dones.

El quart punt, també aprovat per unanimitat, proposava una modificació en la redacció de les delegacions i avocacions de competències a la Diputació de Barcelona ja aprovades en el darrer ple.

El cinquè punt tractat, l’aprovació dels dies festius per a l’any 2021, es va afegir durant la sessió plenària, després de l’aprovació de la seva urgència per unanimitat. Concretament es van proposar com a festius: el 8 de setembre del 2021, i el 13 de desembre del 2021. Va quedar aprovat per unanimitat.

A continuació es van tractar les mocions presentades pels grups municipals. La primera, presentada per GdE que parlava del pla integral de mobilitat, i especialment de l’enderroc del viaducte, va ser retirada pel mateix grup municipal a l’espera de que al mes de setembre se signi l’acord al que han arribat els membres del Consell Comarcal sobre aquest mateix tema, tal i com va informar Joaquim Arnó de Junts per Caldes.

Seguidament es va portar a debat la moció presentada pel grup de Junts per Caldes sobre els CAPs i CUAPs en la que es proposava la reobertura del CAP de Caldes i la posada en marxa del mateix en una nova ubicació que permetés l’acompliment de les mesures estipulades per a la contenció de la COVID-19. D’altra banda, s’insistia en la necessitat de donar facilitats als usuaris que tenen mobilitat reduïda i que actualment han de desplaçar-se al CAP de Llavaneres.

Des del grup de GdE, Albert Batlle, tot i estar d’acord amb el plantejament va qüestionar el redactat de la moció, i va recordar que aquesta iniciativa no era “caiguda del cel”, sinó que era un tema amb anys de recorregut i extensament debatut en les juntes de govern, on tots els grups municipals havien mostrat el seu acord.

El regidor de Salut i membre del PSC, Joan Baró, va remarcar que és un objectiu prioritari, i que des de l’àrea de Salut ja s’ha instat tant al Departament de Salut, i també als càrrecs de l’Institut Català de la Salut, perquè s’acompleixin aquestes demandes. “Hem lluitat perquè així sigui i continuarem lluitant”.

Finalment l’alcaldessa, Rosa Pou, en nom d’ERC, va explicar que “deixant de banda que la moció és partidista” votarien a favor en considerar la qüestió sanitària com un tema prioritari, sempre i quan la moció afegís una sèrie de demandes. 

L’alcaldessa va deixar clar que l’equip de govern està a favor del canvi d’ubicació del CAP de Caldes i de la seva reobertura, “però ara mateix ens diuen que no”, va explicar, al·ludint a les negatives que arriben del Departament de Salut que està centrat en reforçar la realització de proves de PCR i de reforçar el sistema públic a les residències entre d’altres mesures. “No ens construiran un CAP en 10 dies”, va explicar Pou i va destacar que, en aquests moments el més efectiu i el que sí que s’ha d’exigir, mentre no arribi la possibilitat de reobrir “és que a la població de Caldes se l’atengui de forma ràpida i eficaç i que es reforcin les vies de comunicació amb Sant Andreu de Llavaneres”. Concretament, que el servei a domicili tant del metge com de la infermera es realitzi de manera immediata quan l’usuari ho demani, que s’adjudiqui un equip mèdic fixe a la ciutadania (Pou va explicar que en els durant la baixa de la metgessa de Caldes havien passat molts substituts en detriment de la qualitat del servei), que es tingui en compte les dificultats de la gent gran per accedir a les noves tecnologies a l’hora d’establir un sistema de comunicació, que es faci una reflexió sobre les conseqüències que han tingut les retallades sanitàries i que la moció es presenti no només al Departament de Salut, sinó a la directora de zona i a la direcció l’àrea bàsica de Sant Andreu de Llavaneres, persones concretes que poden fer-se càrrec de les peticions.

Tots els grups polítics es van mostrar d’acord amb les propostes fetes des d’ERC i amb la incorporació de les mateixes a la moció, que va quedar aprovada per unanimitat.

A continuació es va debatre la segona moció presentada per Junts per Caldes per rebutjar la proposta del govern espanyol sobre els romanents dels ajuntaments, segons la qual es demanaria als consistoris que tenen estalvis, que els hi prestin a l'Estat, i aquest els hi retornaria en forma d'ingressos no financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana (habitatge, sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i cultura. La moció es va aprovar amb els vuit vots favorables de Junts per Caldes, ERC i GdE i l’abstenció del PSC. Joan Baró, portaveu del PSC, va explicar el vot d’abstenció “perquè tot i estar d’acord, és un tema que encara s’està negociant i treballant”.

Finalment es va debatre la moció presentada pel grup d’ERC per exigir al govern espanyol el pagament de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, un cop aprovada la seva urgència amb els vuit vots a favor d’ERC, Junts per Caldes i GdE i el vot en contra del PSC.

La portaveu del grup d’ERC a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Laura Aloy, va exposar que fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. En clau comarcal s’han tramitat a data del 30 de juny 5.436 ERTOS que han afectat a 33.523 persones, i a Caldes d’Estrac s’han registrat 22 ERTO que han afectat a 118 persones. 

Segons Aloy i tal i com s’explica a la moció, “el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO (...) deixant desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides.”

Aloy va subratllar que és per això que a través de la moció es demana: exigir al govern que desencalli els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat. 

Al seu torn, el grup de GdE va mostrar el seu acord, demanant que a més d’enviar la moció a la Ministra de Treball, també s’enviés al departament que correspongui de la Generalitat de Catalunya i a les empreses i comerços de Caldes d’Estrac. 

Junts d’Estrac també va mostrar el seu suport a la moció, demanant que en els acords s’afegís també el d’exigir al Govern espanyol ampliar els ERTOs fins a finals d’any.

El grup del PSC, en canvi, va mostrar-se en desacord. El portaveu del grup del PSC, Joan Baró, va explicar que les dades no els concordaven amb les dades oficials.

Finalment, la moció, a la que es van afegir les esmenes de GdE i de Junts per Caldes, va quedar aprovada per vuit vots a favor d’ERC, Junts per Caldes i GdE, i els tres vots en contra del PSC. 

Pel que fa a l’activitat de control, es van donar compte de tres decrets: la reincorporació del secretari a la seva antiga plaça i la seva continuïtat a Caldes amb un 30% de dedicació; l’atorgament de la licitació de salvament i socorrisme a les platges de Caldes a Creu Roja, i l’adjudicació del mòdul 4 del Parc Maragall.

En el torn de precs i preguntes, Junts per Caldes va consultar en primer lloc l’origen d’una factura de 1000 euros emesa per Arca del Maresme a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Pou va explicar que es tracta de la sanció que rep el municipi en sobrepassar el límit dels voluminosos. 

En segon lloc, es va interessar per la campanya de comerç local. El regidor de Promoció Econòmica, Freddy Freixas va explicar que s’han gastat 1.621 euros, i que tots els comerços apareixeran en els vídeos que es realitzin.

En tercer lloc van preguntar per la situació del balneari de la platja. Pou va explicar que fa poc que es va saber que s’havia embargat i que és una situació incomprensible, ja que la concessió és del domini públic marítim terrestre, per tant és com si s’intentessin embargar a ells mateixos. Actualment, va explicar Pou, s’està treballant per aclarir-ho. 

En quart lloc van preguntar els horaris del pàrquing ubicat sota el Parc Joan Maragall, que Freixas va aclarir: de dilluns a divendres de 10 a 12h, i els caps de setmana de 10 a 20h. El regidor va explicar que s’està parlant amb el concessionari per intentar ampliar els horaris entre setmana.

En cinquè lloc van demanar els expedients corresponents a les obres realitzades al número 4 de la Riera, on la brigada va realitzar una connexió de dos metres de tub a la claveguera general, en no ser una de les tasques de Sorea. L’equip va afirmar que tant aviat Serveis Tècnics finalitzés el document els hi farien arribar.

Al seu torn, GdE va preguntar si es podia ampliar l’horari de pàrquing de l’esplanada de Can Muntanyà durant l’estiu. El regidor de governació, Joan Baró va explicar que properament s’ampliaria fins les 17h. 

En segon lloc va preguntar si es faria la Festa Major, i el regidor de Cultura, David Salvà, va explicar que s’havia d’esperar a l’evolució de la COVID-19, tot i que la programació ja està feta i consensuada amb les entitats a l’espera de poder-la tirar endavant depenent de les mesures que arriben.

En tercer lloc va preguntar com es presentava el proper curs per a l’Escola Bressol. Freixas va explicar que ja s’han matriculat 26 alumnes, però que encara no està decidit com es duran a terme les activitats degut a la COVID-19.

En quart lloc va demanar una reunió informativa o un ple extraordinari per parlar del balneari de la platja. Des de l’equip de govern es va respondre que es faria el possible. 

En cinquè lloc va demanar una reunió informativa del POUM, a lo que el regidor d’urbanisme, Miquel Gonzàlez, va respondre afirmativament. 

Finalment, va demanar de fer una comissió del Parc Muntanyà que va quedar emplaçada per a quan tornés la normalitat en quant a la COVID-19.

En el torn de les preguntes dels ciutadans, es va demanar l’estudi del soroll del poliesportiu, especialment durant les sessions esportives de les patinadores, i el mal estacionament al carrer Fornaca. Ambdues peticions van ser admeses per a estudi.

Escolta el ple:

Informació publicada el 31 de juliol de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05