Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
ELABORACIÓ: DEFINICIÓ I FASES


1 QUÈ ÉS EL POUM?

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument de planificació urbanística del territori que ha de permetre dibuixar el futur de Caldes d'Estrac.
Com?  visualitzant la imatge de Caldes d'Estrac a la que es vol arribar i marcant una ruta per aconseguir-ho.

Un cop definida aquesta fita, cal recórrer el camí:

  • Endreçant el creixement del municipi
  • Planificant els equipaments i serveis, els espais públics i els espais verds.
  • Estructurant el model de mobilitat local
  • Definint el model de municipi què es vol.

L'objectiu principal del POUM de Caldes d'Estrac és adaptar el model urbanístic expansionista del planejament vigent als criteris de sostenibilitat que propugna la legislació urbanística actual. La qual cosa comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

2 FASES:

Avanç del POUM.

En aquesta fase s´activa el procés de participació ciutadana, obrint el debat a tots els caldencs i caldenques per identificar totes les propostes de cada ciutadà. En finalitzar aquest procés, s´elaborarà un document que ha d´explicar els objectius generals del pla, una definició del model urbanístic a partir de la consideració de les alternatives, una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials i un informe ambiental previ.

Aprovació inicial.

El consistori aprova la proposta inicial del POUM que ha d´incloure: memòria, normativa, plànols d´ordenació, informe ambiental, etc.

Informació Pública.

La documentació del POUM es posa en exposició pública perquè es pugui consultar i fer al•legacions en un termini de 45 dies com a mínim. També es remet a les administracions afectades perquè emetin informes preceptius.

Aprovació provisional.

L´Ajuntament aprova el nou document de POUM un cop incorporades les al•legacions que es considerin oportunes, així com els informes de les administracions implicades. Les al•legacions es responen de manera individual.

Aprovació definitiva.

La Comissió territorial d´Urbanisme aprova el POUM es publica i entra en vigor.

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05