Ajuntament de
Caldes d'Estrac

foto_ple_extraordinari_pressupostos

En el ple del 11 de desembre de 2017, el regidor d’Hisenda, Òscar Baró va presentar el pressupost del 2018, que va ser aprovat amb els vots a favor dels 6 regidors d’ERC i PSC i els vots en contra dels 5 regidors del PdCat. L’import del pressupost, tant d’ingressos com de despeses, és de  5.343.892€.

Durant el ple, es va explicar que el pressupost acompleix amb tots els requisits legalment exigibles per la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Les despeses previstes al 2018 suposen un increment del 13,1% sobre les pressupostades el 2017 i, segons Òscar Baró, el pressupost contempla una consignació suficient per atendre les obligacions compromeses per l’Ajuntament per a l’any 2018 i per donar compliment als projectes i programes previstos pel següent exercici.

Pel que fa als ingressos del pressupost 2018, el regidor Òscar Baró, va explicar que el principal ingrés corrent de l’Ajuntament prové de la recaptació del impost de Béns i Immobles i que queda xifrat en 1.600.000 euros. En aquest sentit, s’ha previst un decrement de la recaptació del IBI del 6,04% respecte l'exercici anterior, tal i com es va comprometre l'Ajuntament quan a mitjans del 2017 es va produir una no desitjada pujada d’aquest impost degut a la regularització cadastral del 7%. D’aquesta manera, es torna als nivells d’ingressos del 2016 per a aquest impost.

El regidor va mencionar també que s’han inclós al pressupost uns ingressos extraordinaris provinents de la plusvàlua per la futura venda de l'Hotel Colon i de la venda d'un terreny municipal previstes durant el 2018. Baró va justificar la seva inclusió citant que l’equip de govern té indicis clars d’aquestes potencials vendes durant l'exercici del 2018, tot i fent referència a la normativa que evitaria utilitzar aquests possibles ingressos per a serveis en el cas de no tenir-los contemplats en el pressupost.

Òscar Baró va explicar els programes d’inversió previstos a realitzar durant l’exercici econòmic de 2018 tot incloent els projectes que el govern té la voluntat de portar a terme, però recordant que bona part no es podran realitzar al 2018 si no arriben els ingressos extraordinaris citats (fruits de la venda de l'Hotel Colon i del terreny municipal) o arriben a finals d’any. Concretament, va xifrar en un 4,69% la reducció en la despesa corrent del pressupost que hauran de fer, si finalment no arribés cap d’aquests ingressos.

Les inversions per a les quals es preveu rebre subvencions de la Diputació de Barcelona en destaquen: la finalització de les obres a l’Escola Sagrada Família amb un import de 105.000 euros, arranjaments en la instal·lació del pavelló municipal amb un import de 50.000 euros, i obres de millora a l’Escola bressol amb un import de 9.000 euros.

De les inversions amb despesa corrent i supeditada als ingressos extraordinaris destaquen acondicionar el pàrquing de la Nacional II que suposa una inversió de 12.000 euros (aquestes obres formen part d'un pla de mobilitat que es portarà a terme a partir del 2018), una millora de les instal•lacions informàtiques de l’Ajuntament que suposen una inversió de 20.000 euros, la modernització de l’enllumenat públic amb 20.000 euros, i algunes obres de pavimentació de carrers amb ubicacions i imports per determinar. Òscar Baró va destacar que l’import fixat per a aquesta última inversió és fa per quadrar el pressupost contant amb els ingressos extraordinaris, i que en qualsevol cas quedaran lluny de consumir tal import.

El regidor va explicar el porcentatge del pressupost que es preveu dedicar a cada regidoria indicant que l’equip de govern seguirà treballant d’igual o millor manera per la prestació dels serveis en totes les àrees.

Òscar Baró va destacar també algunes de les despeses de cada àrea. En l’àrea d’Hisenda va voler recordar que el proper any s'haurà de dedicar 587.000 euros al pagament dels prèstecs a llarg termini (per les plaques fotovoltàiques i el pla de pagament a proveïdors), i que l’import va augmentar en un 30% des del 2016 (xifrat en 453.000 euros) degut a la finalització dels períodes de carència que hi havia per a aquests prèstecs.

Joaquim Arnó, va donar diverses raons pel vot en contra del PdCat als pressupostos del 2018. El grup municipal del PdCat va mostrar el seu desacord en les prioritats de la despesa del pressupost, que va titllar de "vaguetats". D'altra banda, Arnó va criticar de desmesurades la previsió de les plusvàlues de la venta de l'Hotel Colon i la venda del terreny municipal, argumentant que són ingressos no garantits i variables.

En quant a les despeses, l'equip del PdCat va mostrar-se contrari davant la decisió de no invertir recursos en la renovació del Centre d'Atenció Primària, el Casal d'Avis, la insonorització de la Nacional II i del trasllat de la bomba d'aigua de l'Hotel Colon i va criticar també l'augment en partides de comunicació entre d'altres qüestions. Especial rellevància van tenir les preguntes sobre la falta de recerca de subvencions per part d'altres administracions que podrien anar destinades a la millora del poble. Arnó també va destacar la falta de recursos destinats a les àrees d’ensenyament. Finalment, va objectar la partida destinada a l'estudi del Parc Maragall.

Al seu torn Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, va argumentar que s'està treballant en crear una escola digne tant a nivell estructural com en matèria de projecte educatiu amb més de 300.000 euros destinats fins ara a remodelar l'escola Sagrada Familia i l'escola Bressol. Pou va aprofitar per recordar a Arnó que la fundació Mercè Torres està declarada en ruïnes i que durant 9 anys en el que el PdCat va estar al govern no es va fer res. Pel que fa al tema del trasllat de la bomba d'aigua davant de l'Hotel Colon, l'Alcaldessa va recordar a Arnó que tampoc era una prioritat quan PdCat governava i va posar de manifest la poca transparència durant el govern anterior del PdCat sobre els problemes de legionel·la a l'Hotel. Rosa Pou també va desmentir que les previsions ratllessin la imprudència, argumentant que un pressupost no compromet a cap despesa fixe i que si no hi ha diners per fer alguna de les actuacions el govern és el primer interessat en no fer despesa. Pou va acabar el seu parlament tot dient que amb el volum d'instàncies que presenta el grup PdCat l'únic que s'intenta es dinamitar el correcte funcionament de l'Ajuntament. Sobre les subvencions que el govern municipal no ha acceptat, Pou explica que aquella esmentada subvenció de la qual fa menció Arnó obligava a l'Ajuntament a posar 400.000 euros dels quals no disposava degut al fort endeutament en el que es van trobar el Consistori.

Miquel González, regidor d’Urbanisme, va replicar al PdCat que mentre ells estaven al govern no es van ocupar ni del Casal d'Avis ni de l'edifici Mercè Torres deixant-lo en l'actual estat de ruïnes en el que es troba. També, va explicar que la insonorització de la Nacional II no és una prioritat de l’actual govern per fer-ho amb fons propis i que, tal i com ja s'ha exposat en passats plens, això es una qüestió que no pertany als pressupostos municipals. González també va aprofitar per afirmar que el passat govern del PdCat va deixar en una ruïna econòmica l'Ajuntament i que des del govern s'està treballant per posar ordre a les finances.

Al seu torn, Òscar Baró va explicar que s'havia enviat tota la informació necessària i va recordar l'objectiu de les comissions informatives que serveixen per resoldre qualsevol dubte. Baró va finalitzar la seva intervenció amb dues dades: La primera, el deute de l'Ajuntament que el govern del PdCat va deixar a principis del 2016 de 99,3% i que ara se situa en el 72%.  La segona, el periode de pagament a proveïdors de 33 dies recordant que era al voltant dels 120 dies a principis del 2016.

Informació publicada el 12 de desembre de 2017